Regulamin sklepu internetowego oraz usług świadczonych elektronicznie

Regulamin sklepu internetowego oraz usług świadczonych elektronicznie

 

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Usługodawcy Gabinet Psychologiczny Joanna Światła oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie tego regulaminu jest warunkiem koniecznym, aby skorzystać z oferty zamieszczonej na stronie: www.psychoterapiaseksuologiczna.pl, tj. zakupić produkty elektroniczne lub skorzystać z oferowanych usług.

§1

Definicje

Usługodawca – podmiot, który sprzedaje produkty i usługi w sklepie internetowym, w tym produkty elektroniczne. Usługodawcą jest firma Gabinet Psychologiczny Joanna Światła z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 68/2c, 53-603 Wrocław, zarejestrowana w CEIDG, o numerze NIP 8992824813 i REGON 367912484. Joanna Światła jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (numer certyfikatu: 909). Adres e-mail: swiatla.joanna@gmail.com

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę kupna-sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oferta – oferta usług i produktów dostępnych na stronie Sklepu, pod adresem www.psychoterapiaseksuologiczna.pl 

Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i procedurę korzystania z usług online, w tym Sklepu internetowego, działającego na stronie www.psychoterapiaseksuologiczna.pl 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu i/lub Sklepu oraz opcjonalnie założył swoje Konto użytkownika.

Konto użytkownika – konto na platformie działającej w ramach Sklepu, umożliwiające Użytkownikom szybsze składanie zamówień w Sklepie, a Konsumentom dostęp do zamówionych przez nich treści, w tym produktów elektronicznych zakupionych w Sklepie.

Sklep – podstrona, zawierająca ofertę produktów i usług online, które Użytkownik/Konsument może kupić, zawierając tym samym z Usługodawcą Umowę na odległość.

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.psychoterapiaseksuologiczna.pl 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.psychoterapiaseksuologiczna.pl, to specjalistyczny serwis internetowy skierowany do osób które chcą skorzystać ze wsparcia psychologa, psychoterapeuty lub seksuologa, oferujący w Sklepie usługi oraz produkty, w tym produkty elektroniczne.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, w tym skorzystania z Oferty.
 3. Użytkownik ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz Sklepu.
 4. Warunkiem utworzenia Konta użytkownika oraz dokonania zakupu dowolnego produktu dostępnego w Sklepie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 6. Ceny widoczne w Ofercie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

  §3

Zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. Sklep – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom dokonania zakupu produktów dostępnych w ramach Oferty.
 2. Konto użytkownika – usługa polegająca na możliwości założenia konta, a później logowania się do tego konta w celu dokonania szybszego zakupu, przeglądania historii zakupów oraz dostępu do zakupionych wcześniej produktów elektronicznych. Z panelu konta użytkownika możliwe jest również zamknięcie tego konta i usunięcie swoich danych osobowych.
 3. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.
 4. Kalendarz dostępnych terminów wizyt – usługa polegająca na udostepnieniu kalendarza z dostępnymi terminami wizyt oraz umożliwieniu zapisu na wizytę w wybranym przez siebie, dostępnym terminie.
 5. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością Serwisu.
 6. Komentarze – usługa polegająca na komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami eksperckimi publikowanymi w Serwisie.
 7. Dostarczanie treści eksperckich – usługa polegająca na dostarczaniu eksperckiej wiedzy poprzez artykuły publikowane w Serwisie.

§4

Sklep i warunki zakupu

 1. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie jako zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik. Założenie Konta użytkownika nie jest warunkiem koniecznym.
 3. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien:
 4. wybrać produkt z dostępnej Oferty i dodać go do koszyka,
 5. wybrać rodzaj dostawy,
 6. wybrać rodzaj płatności,
 7. uzupełnić formularz zamówienia, zalogować się na Konto użytkownika lub założyć Konto użytkownika,
 8. zaakceptować niniejszy regulamin,
 9. zaakceptować zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy produktów elektronicznych/cyfrowych),
 10. użyć przycisku „Kupuję i płacę”,
 11. przejść do systemu płatności,
 12. dokonać płatności.
 13. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 14. Po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 15. Przed zakupem w Sklepie Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować niniejszy regulamin.
 16. Zamówienie zostaje uznane za złożone prawidłowo po jego opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.
 17. W przypadku produktów elektronicznych zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 24 h od daty dokonania zakupu.
 18. W przypadku produktów fizycznych czas realizacji zamówienia to 3-5 dni.
 19. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Konsument ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Konsument podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Konsument zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Konsumentowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Konsumentem Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Konsumenta.
 20. Konsument oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 10 powyżej.

§5

Płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówiony Produkt poprzez płatność elektroniczną i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal, PAYPro (Przelewy24) lub poprzez przelew.
 3. Obsługę płatności prowadzi spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („firma PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Firma PayPal ma w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie banku (lub „instytucji kredytowej” według kategorii prawnych). Firma PayPal działa pod ścisłym nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351 (można również wyszukać firmę PayPal według nazwy).
 4. Obsługa płatności PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości. Posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

§6

Dostawa

 1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 2. Koszty dostawy pokrywa Konsument, zgodnie z ceną widniejącą podczas zakupu.
 3. Produkty elektroniczne dostarczane są po dokonaniu zakupu, opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy na wskazany podczas zakupu, w formularzu zamówienia adres e-mail w ciągu 24 godzin. Wiadomość e-mail zawiera instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 4. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 3, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Konsumentowi.

§7

Usługa konta użytkownika

 1. W Sklepie dostępna jest usługa konta użytkownika, czyli oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika (przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności) oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z konta użytkownika jest możliwe po wykonaniu następujących działań:                                             – wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się” lub                                                                                                   –  złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza Dane płatności i zaznaczenie okienka „Utwórz konto”
 3.  Założenie konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Usługodawca umożliwia złożenie zamówienia bez rejestracji.
 4. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna@gmail.com

§8

Usługa formularza kontaktowego

 1. W Serwisie dostępna jest usługa formularza kontaktowego, w celu umożliwienia Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.
 2. Wysłanie wiadomości do Usługodawcy poprzez formularz wymaga podania imienia Użytkownika oraz jego adresu e-mail.
 3. Jest to usługa nieodpłatna i nieograniczona czasowo.

§9

Usługa kalendarza wizyt

 1. W Serwisie dostępna jest usługa kalendarza wizyt, umożliwiająca Użytkownikom zweryfikowanie dostępnych terminów wizyt oraz zapisanie się na wizytę w wybranym przez Użytkownika terminie.
 2. Skorzystanie z usługi kalendarza w celu zarezerwowania terminu wizyty wymaga od Użytkownika podanie jego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Użytkownik po zarezerwowaniu terminu wizyty otrzyma potwierdzenie.
 4. Usługodawca ma prawo zmienić termin wizyty lub ją odwołać informując o tym Użytkownika telefonicznie lub wiadomością e-mail.
 5. Jest to usługa nieodpłatna i nieograniczona czasowo.

§10

Newsletter

 1. Usługodawca oferuje również usługę Newsletteru w celu bieżącego informowania o swoich działaniach, nowych treściach, produktach oraz innych wartościowych materiałach.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie zapisanym Użytkownikom raz w tygodniu, w wybrany przez Usługodawcę dzień.
 3. Zapis do newsletteru odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletteru. W tym celu niezbędne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletteru lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.
 5. Newsletter jest usługą nieodpłatną.

§11

Treści eksperckie oraz komentarze

 1. Usługodawca w ramach serwisu oferuje bezpłatny dostęp do treści eksperckich, artykułów, wywiadów i innych treści związanych z działalnością Usługodawcy.
 2. Pod artykułami Użytkownicy mogą dodawać swoje komentarze i wyrażać opinie.
 3. W celu dodania komentarza należy podać swoje imię oraz adres e-mail. Opcjonalnie adres witryny internetowej.
 4. Usługodawca akceptuje komentarze, przez co komentarze o niewłaściwej treści nie pojawią się pod artykułem.
 5. Zabronione jest dodawanie komentarzy, które łamałyby obowiązujące prawo, w tym prawo autorskie, prawo cywilne oraz karne
 6. Usługodawca zastrzega, że w razie dodania przez Użytkownika komentarza, który naruszałby zasady obowiązującego prawa, w tym nawoływał do nienawiści, podżegał do przestępstwa, dyskryminował, obrażał, zniesławiał, itp., Usługodawca ma obowiązek zgłoszenia takiego komentarza właściwym organom ścigania.

§12

Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Użytkownikowi, który nabywa w Sklepie produkt elektroniczny, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszego regulaminu, o czym zostaje poinformowany w momencie zakupu. Jest to zgodne z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.
 4. Zakup produktów cyfrowych możliwy jest wyłącznie po zrzeczeniu się prawa odstąpienia od umowy.

§13

Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 2. W przypadku dostarczenia Produktu wadliwego Konsument ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: joanna@gmail.com
 3. W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zalecamy, aby w reklamacji wskazać:
 4. informacje o Produkcie oraz o wadzie,
 5. treść żądania
 6. dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację.
 7. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zwraca koszty odesłania Produktu (dotyczy produktów fizycznych).
 8. Konsumentowi, w przypadku uznania reklamacji za zasadną, przysługuje prawo do:
 9. żądania usunięcia wady,
 10. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
 11. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 12. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji na funkcjonowanie każdej z usług dostępnych w Serwisie. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: joanna@gmail.com

§14

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym z usług i produktów dostępnych w Sklepie niezbędne jest:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox, Chrome, Microsoft Edge lub inną,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. zainstalowany program do odczytu plików pdf, np. Adobe Reader,
 5. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny
  z regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników.
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne, służące zapobieganiu pozyskiwaniu, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Usługodawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.
 3. Usługodawca dokonuje aktualizacji Serwisu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

§15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Usługodawca może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Link 1 – https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Link 2https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§16

Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies zawarte zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: psychoterapiaseksuologiczna.pl

§17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o świadczenie usług cyfrowych zawierane są na odległość w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca informuje Użytkowników w Serwisie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o ile posiada adres mailowy Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.